Commissie stelt Europese gehandicaptenkaart en Europese parkeerkaart voor, die in alle lidstaten geldig is

https://ms-sep.be/wp-content/uploads/2023/09/EuroCard-1-scaled.jpg

Vorige week heeft de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel ingediend dat personen met een handicap gemakkelijker toegang zal geven tot het recht op vrij verkeer, door ervoor te zorgen dat zij op voet van gelijkheid toegang krijgen tot bijzondere voorwaarden, voorkeursbehandeling en parkeerrechten wanneer zij een andere lidstaat bezoeken.

Met het voorstel van de Commissie wordt een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart ingevoerd en wordt de huidige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap verbeterd. Beide kaarten zullen in de hele EU worden erkend.

Europese gehandicaptenkaart

Wanneer de status van mensen met een handicap in het buitenland niet wordt erkend, komen zij niet in aanmerking voor bijzondere voorwaarden en voorkeursbehandeling – zoals gratis en/of prioritaire toegang, verlaagde tarieven of persoonlijke bijstand – wanneer zij andere lidstaten bezoeken. Om dit probleem aan te pakken, stelt de Commissie een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart voor.

De Europese gehandicaptenkaart zal dienen als een erkend bewijs van handicap in de hele EU en zal gelijke toegang bieden tot speciale voorwaarden en een voorkeursbehandeling in openbare en particuliere diensten, zoals vervoer, culturele evenementen, musea, vrijetijds- en sportcentra of pretparken. De kaart wordt afgegeven door de nationale bevoegde autoriteiten en vormt een aanvulling op de bestaande nationale kaarten of certificaten.

Verbetering van de Europese parkeerkaart

Voor veel personen met een handicap blijft particulier autovervoer de beste of enige mogelijkheid om zich zelfstandig te verplaatsen, en op die manier autonoom te blijven. De voorgestelde verbeteringen van de huidige Europese parkeerkaart zullen personen met een handicap toegang geven tot dezelfde parkeerrechten die in een andere lidstaat beschikbaar zijn. De kaart krijgt een bindend gemeenschappelijk formaat dat de nationale parkeerkaarten voor personen met een handicap vervangt en in de hele EU zal worden erkend.

De toegankelijkheid van de kaarten waarborgen

Om het gebruiksgemak te bevorderen en de administratieve lasten te verminderen, zal de voorgestelde richtlijn de lidstaten ertoe verplichten:

  • De kaarten zowel in fysieke als in digitale vorm te verstrekken.
  • De voorwaarden en regels voor de afgifte of intrekking van de kaarten openbaar te maken in een toegankelijke vorm.
  • Ervoor te zorgen dat dienstverleners informatie over bijzondere voorwaarden en voorkeursbehandeling voor personen met een handicap in toegankelijke vorm aanbieden.

Om de naleving te waarborgen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat personen met een handicap, hun vertegenwoordigende organisaties en bevoegde overheidsinstanties zo nodig in actie kunnen komen op grond van het nationale recht. Na de vaststelling van de richtlijn in nationaal recht wordt van de lidstaten verwacht dat zij boetes en corrigerende maatregelen opleggen in geval van schendingen.

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Het voorstel bepaalt dat, zodra de richtlijn is aangenomen, de lidstaten 18 maanden de tijd hebben om de bepalingen van de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Achtergrond

De voorgestelde richtlijn tot vaststelling van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap was aangekondigd in de EU-strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030. Het voorstel draagt bij tot de uitvoering door de EU van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, waarbij de EU en al haar lidstaten partij zijn (UNCRPD). Het UNCRPD bevat verplichtingen voor staten die partij zijn om het recht van personen met een handicap op vrijheid van verkeer op voet van gelijkheid met anderen te erkennen. De staten die partij zijn wordt ook verzocht doeltreffende maatregelen te nemen om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap zo onafhankelijk mogelijk te maken, onder meer door de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap op de wijze en het tijdstip van hun keuze, en tegen redelijke kosten, te vergemakkelijken. Het voorstel voldoet ook aan de beginselen van gelijke kansen en inclusie van personen met een handicap uit de Europese pijler van sociale rechten.

Dit initiatief bouwt voort op de resultaten van het proefproject voor de EU-gehandicaptenkaart dat van 2016 tot 2018 is gehouden in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. Daarnaast zijn er de uitkomsten in verwerkt van een recente openbare raadpleging, waarbij meer dan 3 300 antwoorden zijn verzameld, waarvan 78 % van personen met een handicap.

Meer informatie via: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_23_4331

Spring naar de inhoud